Sức mạnh của hệ thống niềm tin của chúng ta-Tolerant Planet

Sức mạnh của hệ thống niềm tin của chúng ta

정상 가격
$ 240.99
판매 가격
$ 240.99
정상 가격
매진
단가
용 
세금 포함. 배송 최종 결제시 계산됨.

Hệ thống niềm tin của chúng ta là một sức mạnh vô hình đằng sau hành vi của chúng ta. Những gì chúng ta tin tưởng sẽ thúc đẩy những gì chúng ta làm và những gì chúng ta làm quyết đhịnhnh Hệ thống niềm tin của chúng ta là một trong những lực lượng mạnh nhất ảnh hưởng Ƒến Khi một niềm tin mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng phục hồi của chúng ta.

Niềm tin của chúng ta trở thành hiện thực của chúng ta, Việc tạo ra các hệ thống niềm tin có lẽ bắt đầu từ chính con người. Khả năng suy nghĩ trừu tượng và giao tiếp của con người về những thứ bên ngoài "ở đây và bây giờ"có thể đã dẫn đã dẫn đã dẫn đã dẫn

Khóa học này bao gồm các lĩnh vực khác nhau mà hệ thống niềm tin của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc ngày cộc ngsống hàng ngsống Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu cách kiểm tra cơ bắp và sẽ cung cấp cho bạn danh sách những niềm tin có thể hạn chửể hạn chốể hạn chốể hạn chế

관용 행성 dành riêng để hỗ trợ hài hòa cho phụ nữ da màu về giáo dục chính trị và tài chính.

VOI 스와 바오 VE CUA 호아빈 VA SU 렁 động CUA 티엔 nhiên, 관대 한 행성 LTD DJA 탭 홉 CAC NHA 반, 도안 부위원장 NHAN VA 냐 nghiên CUU chuyên 월 được truyền 캠 걸려 DJE 베트남 CAC 코아 특별 쵸 NHAN loại, VE CAC CHU DJE tạo ra một làn sóng khoan dung bền vững trong chính họ và lẫn nhau.

Yêu hành tinh của chúng ta, Yêu con người của chúng ta.