Sức Mạnh Của hệ Thống Niềm Tin Của Chúng ta-Tolerant Planet

Sức Mạnh Của hệ Thống Niềm Tin Của Chúng ta

정상 가격
$ 12.99
판매 가격
$ 12.99
정상 가격
매진
단가
용 
세금 포함. 배송 최종 결제시 계산됨.

Hệ thống niềm tin của chúng ta là một sức mạnh vô hình đằng sau hành vi của chúng ta. Những gì chúng ta tin tưởng sẽ thúc đẩy những gì chúng ta làm và những gì chúng ta làm quyết đhịnhnh Hệ thống niềm tin của chúng ta là một trong những lực lượng mạnh nhất ảnh hưởng Ƒến Khi một niềm tin mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng phục hồi của chúng ta.

Khóa học này bao gồm các lĩnh vực khác nhau mà hệ thống niềm tin của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc ngày cộc ngsống hàng ngsống Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu cách kiểm tra cơ bắp và sẽ cung cấp cho bạn danh sách những niềm tin có thể hạn chửể hạn chốể hạn chốể hạn chế